De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt. Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Verslaving: Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Studienamiddag Palliatieve zorg en dementie met thema: "Het einde nabij, wat nu? Onrust bij de stervende persoon met dementie."

Samenwerking tussen kind/jongere, ouders en context, en hulpverleners/begeleiders is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving.

Sprekers brengen de laatste wetenschappelijke inzichten en illustreren deze met tal van good practices.

Deelnemers leren dat elke vorm van ondersteuning en behandeling alleen kans op slagen heeft wanneer drie partijen vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit hun specifieke rol samenwerken. Mogelijkheden en valkuilen, tools en hefbomen worden aangereikt om deze samenwerking optimaal uit te bouwen.

Hoe kan je in de zorg meer rekening houden met de wensen en verwachtingen van patiënten? Hoe zet je de levenskwaliteit van de patiënt echt centraal? Om daar een antwoord op te bieden, ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform het instrument ‘Doelzoeker’ met steun van de Vlaamse Overheid.

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar manieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Familiegroep dementie Geel met thema 'Dementie en het dagelijks leven'.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg waait er een nieuwe wind waarbij de focus op vermaatschappelijking van zorg centraal staat. In de praktijk betekent dit dat opnames zo kort mogelijk gehouden worden en meer ingezet wordt op samenwerking met de zorgpartners uit de eerste lijn.

Dat alcoholmisbruik reeds lang een groot probleem is in de maatschappij hoeft geen betoog. Als je weet dat er in de wereld ongeveer 3 miljoen overlijdens per jaar zijn door alcoholmisbruik, is het (na hartziekten en kanker) een belangrijke doodsoorzaak.

Verslaving: Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met thema 'Persoonsverandering bij een zorgbehoevende'.

Volwassenen laten kinderen liefst opgroeien in een veilige omgeving. De confrontatie met lijden en afscheid nemen willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Wanneer een ongeneeslijke ziekte het gezin binnentreedt, is het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij dit moeilijke gebeuren.

11e Interregionale conferentie Dementievriendelijke gemeenten.

22ste Diabetessymposium en Leefstijlbeurs: Diabetes is meer dan 1+1. (7 en 8 november)

Infoavond met thema "Als een geliefde psychisch kwetsbaar of verslaafd is, hoe gaat het dan met jou?" of "Omgaan met een psychisch gekwetst persoon in jouw omgeving."

Gezinnen bestaan in alle vormen en kleuren, en allemaal ontstaan ze vanuit liefde. Maar wanneer een gezin de hulp zoekt van een gezinstherapeut zijn wrok, angst en teleurstelling vaak uitgegroeid tot de dominante krachten die het dagelijks leven beheersen.

Infoavond Autisme, Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS.

Veel mensen met autisme blijven hun hele leven afhankelijk van de begeleiding van derden. Begeleiding kan per levensfase en levensterrein meer of minder intensief zijn. Er dient dan ook met enige regelmaat gekeken te worden welke begeleidingsbehoefte de persoon met autisme en het cliëntsysteem heeft.

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving.

 

Familiegroep dementie Geel met thema 'Zorgen vanuit kracht, handvaten om energie te halen uit de zorgsituatie'.

NAH-café met thema "Net dat tikkeltje meer".

Verslaving: En nu? Een nuchter leven?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met verlies. Hoe reageren kinderen en jongeren hierop en hoe kunnen we (groot)ouders helpen om hen hierin bij te staan?

Praatcafé dementie met thema "Vergeet de mooie dagen niet".

Mantelzorgcafé met informatie over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden.

Gamen is een thema dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Voor de grootste groep jongeren is dit een aangename manier om vrije tijd in te vullen. Er is echter ook een groep die door (te) veel te gamen in de problemen komt.

In het najaar van 2019 organiseert het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen een basisvorming NAH voor professionelen. Tijdens vier sessies wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van een Niet-Aangeboren Hersenletsel