De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt. Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Verslaving: Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Studienamiddag Palliatieve zorg en dementie met thema: "Het einde nabij, wat nu? Onrust bij de stervende persoon met dementie."

Samenwerking tussen kind/jongere, ouders en context, en hulpverleners/begeleiders is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving.

Sprekers brengen de laatste wetenschappelijke inzichten en illustreren deze met tal van good practices.

Deelnemers leren dat elke vorm van ondersteuning en behandeling alleen kans op slagen heeft wanneer drie partijen vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit hun specifieke rol samenwerken. Mogelijkheden en valkuilen, tools en hefbomen worden aangereikt om deze samenwerking optimaal uit te bouwen.

Avondsymposium Decubitus

Met de verbreding van palliatieve zorg komt er ook bij nieuwe doelgroepen steeds meer aandacht voor palliatie. Vertrekken vanuit de noden van de patiënt en zijn omgeving is één van de basisprincipes van palliatieve zorg dat dan ook bijzondere aandacht verdient. Iedere doelgroep vraagt immers een specifieke aanpak, zo ook patiënten die getroffen worden door een CVA of hersenbloeding.

Hoe kan je in de zorg meer rekening houden met de wensen en verwachtingen van patiënten? Hoe zet je de levenskwaliteit van de patiënt echt centraal? Om daar een antwoord op te bieden, ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform het instrument ‘Doelzoeker’ met steun van de Vlaamse Overheid.

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar manieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Mensen die zelf of in hun omgeving worden geconfronteerd met iemand met een eetstoornis weten van op de eerste rij hoe hardnekkig deze ziekte is.

Familiegroep dementie Geel met thema 'Dementie en het dagelijks leven'.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg waait er een nieuwe wind waarbij de focus op vermaatschappelijking van zorg centraal staat. In de praktijk betekent dit dat opnames zo kort mogelijk gehouden worden en meer ingezet wordt op samenwerking met de zorgpartners uit de eerste lijn.

Dat alcoholmisbruik reeds lang een groot probleem is in de maatschappij hoeft geen betoog. Als je weet dat er in de wereld ongeveer 3 miljoen overlijdens per jaar zijn door alcoholmisbruik, is het (na hartziekten en kanker) een belangrijke doodsoorzaak.

Verslaving: Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.