Een MDO organiseren

Het multidisciplinair overleg wordt georganiseerd door een door SEL Kempen erkend overlegorganisator. Deze organisatoren zijn: de regionale dienstencentra, de sociale diensten van de OCMW's of elke andere zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe heeft kenbaar gemaakt aan het SEL. Een overlegorganisator is lid van SEL Kempen en heeft een overeenkomst in het kader van de organisatie van MDO aangegaan met het SEL.

Overzicht door SEL Kempen erkende overlegorganisatoren

dit een een downloadpijl Download het document hier (pfd-file).

Leden van SEL Kempen die een overeenkomst wensen aan te gaan in kader van MDO kunnen met SEL Kempen contact opnemen. 

Overeenkomst SEL-Kempen – organisator MDO

dit een een downloadpijl Download de overeenkomst hier (pfd-file).

De overlegorganisator modereert als neutrale partij het overleg doelgericht en efficiënt en zorgt voor een klimaat van onderling vertrouwen. Hij/zij moedigt alle betrokkenen aan om de noden van de patiënt/cliënt en de mantelzorgers in kaart te brengen en taakafspraken te maken. De afspraken gemaakt tijdens het MDO worden door de overlegorganisator weergegeven in een verslag dat bezorgd wordt aan alle betrokkenen.

Taken en vaardigheden organisator MDO

dit een een downloadpijl Download het document hier (pfd-file).

Elke overlegorganisator krijgt toegang tot de webapplicatie van SEL Kempen. De registratie van alle MDO’s verloopt via deze applicatie.