Wie komt in aanmerking voor het thuiszorgdossier?

Iedereen die thuis woont en zich in een chronische en/of complexe zorgsituatie bevindt waar minstens twee professionele zorg- of hulpverleners én mantelzorgers (indien aanwezig) ondersteuning bieden, komt in aanmerking.      

Onder chronische zorgsituaties verstaan we die zorgsituaties waar de patiënt/cliënt langdurig nood heeft aan zorg (minstens drie maanden).

Complexe zorgsituaties verwijzen naar die zorgsituaties waarbij er door een combinatie van factoren van diverse aard (medisch, psychisch, sociaal, …) een grote nood is aan transparantie in de zorg en goede afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners, mantelzorgers en patiënt/cliënt.

Ook in acute, complexe zorgsituaties waarbij de nood aan onderlinge afstemming tussen de betrokken mantelzorgers en zorg- en hulpverleners groot is, kan een thuiszorgdossier worden opgestart.

Een multidisciplinair overleg kan een goede aanleiding vormen voor de opstart van het dossier.

 

Thuiszorgdossier(s) nodig?