De huidige manier van financiering van SEL-, GDT-overleg en OPP/PSY-MDO en de administratieve verwerking van deze dossiers door SEL Kempen eindigen op 30 april 2020.

Vanaf 1 mei 2020 start een nieuwe vorm van MDO-financiering. Het gaat om een overgangsvorm die zal lopen tot het moment waarop de (definitieve) financiering m.b.t. zorgcoördinatie en casemanagement van start gaat.

In deze overgangsvorm zullen de erkende overlegorganisatoren zelf de administratieve verwerking van de door hen georganiseerde MDO’s op zich nemen.

We zetten de belangrijkste punten en wijzigingen uit de nieuwe regelgeving op een rij:

 • geen onderscheid meer tussen verschillende types van overleggen. Het SEL-, GDT-overleg en OPP/PSY-MDO verdwijnen.
 • geen onderscheid meer tussen overleggen thuis of elders.
 • naast de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (of zijn wettelijke vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines deel aan het overleg.
 • de huisarts wordt altijd uitgenodigd op het overleg. Deze kan kiezen om fysiek aanwezig te zijn of deel te nemen via videogesprek. 

BELANGRIJK: Indien de huisarts niet deelneemt (fysiek of videogesprek), kan er geen vergoeding voor het overleg toegekend worden! Bij deelname via videogesprek, moet een verklaring op eer toegevoegd worden aan het overleg.

 • Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de behandelend psychiater.
 • het takenpakket van de overlegorganisator wordt uitgebreid:
  • de overlegorganisator zal zelf controle uitvoeren op de vergoedbaarheid van het overleg (aan de hand van de criteria die het Agentschap Zorg & Gezondheid vooropstelt);
  • de overlegorganisator moet een zorgplan en vergoedingsfiche invullen a.d.h.v. sjablonen die door het Agentschap ter beschikking worden gesteld:
   • Het zorgplan omvat een samenvatting van de gemaakte afspraken tijdens het MDO en geldt als verslaggeving;
   • De vergoedingsfiche omvat alle noodzakelijke gegevens om vergoeding van het overleg mogelijk te maken.
  • daarnaast blijft de overlegorganisator zijn bestaande rol opnemen, zowel vóór, tijdens als na het overleg.
 • vergoedingen: wanneer een MDO voldoet aan de door de overheid vooropgestelde criteria worden er drie rollen vergoed met een max. van € 260 per overleg:
  • deelname overleg: € 25, met een max. van 4 deelnemers uit verschillende disciplines, RIZIV- zowel als niet-RIZIV-zorgverleners;
  • overlegorganisator: € 120;
  • zorgbemiddeling: € 40 (als een deelnemer de taak van zorgbemiddelaar opneemt, wordt deze enkel hiervoor vergoed en vervalt de vergoeding voor deelname aan MDO).

→ de vergoedingen worden één keer per jaar per persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag uitbetaald. Opvolgoverleggen worden dus niet meer vergoed!

Er zijn ook een aantal wijzigingen in het overzicht van de erkende overlegorganisatoren. Klik hier voor het overzicht van de erkende overlegorganisatoren die ook na 30 april overleg zullen blijven organiseren.

SEL Kempen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de organisatie van kwalitatieve overleggen bij de afstemming van zorg in complexe thuiszorgsituaties. Deze MDO’s worden in het werkveld als een grote meerwaarde ervaren.

Wij wensen alle partners uit de zorg- en welzijnssector die meegewerkt hebben aan de uitbouw van een sterke eerste lijn met het MDO als belangrijke tool hiervoor nadrukkelijk te bedanken.

We hopen dan ook dat in de toekomst hier blijvend zal op ingezet worden.