save%20the%20date%20symposium%20mdo.jpgDe eerste lijn staat voor grote uitdagingen. Door de vergrijzing van de bevolking en de vermaatschappelijking van de zorg zijn er steeds meer complexe thuiszorgsituaties waarin intensieve ondersteuning en begeleiding door verschillende professionele zorg- en hulpverleners en mantelzorgers nodig zijn. In deze situaties is het zeer belangrijk dat alle actoren op één lijn staan en dat ze onderling en samen met de persoon met een zorgnood duidelijke afspraken maken en afstemmen. Kortom, dat ze samenwerken als een ‘zorgteam’.

Een waardevolle methodiek om binnen dit zorgteam tot afspraken en afstemming te komen is het MDO, georganiseerd door een neutrale overlegorganisator. SEL Kempen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de MDO’s. Zowel de kwaliteit als hun aantal is fors toegenomen. Met 436 MDO’s in 2017 is het aantal zelfs bijna verdubbeld ten opzichte van 2014 (n=247). De uitbreiding met overleggen voor mensen met een psychiatrische problematiek en later ook voor personen met een handicap waren hierin belangrijke realisaties.

Met de hervorming van de eerstelijnszorg legt de overheid de focus op digitale communicatie en gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren. Vitalink wordt hét forum waarin de zorgaanbieders interdisciplinair kunnen werken aan de realisatie van de zorg samen met de persoon met een zorgnood. Dit is een belangrijke en zinvolle keuze van de overheid. Digitale communicatie kan het fysieke overleg echter niet vervangen, maar is hier eerder aanvullend. De SEL’s en het werkveld hebben dan ook bij de overheid aangedrongen om in de projecten ter concretisering van de beleidsvisie van minister Vandeurzen de nodige aandacht te hebben voor het MDO.

Op donderdagnamiddag 22 november organiseert SEL Kempen een symposium over het MDO in de Frame 21 in Herentals. Hier zullen we deze methodiek vanuit verschillende perspectieven belichten en reflecteren over het MDO van de toekomst. De rol van de huisarts is niet enkel zeer belangrijk tijdens een MDO, maar ook tijdens dit symposium. Noteer 22 november dus alvast in uw agenda! Accreditering wordt aangevraagd.

Meer info over het MDO in het arrondissement Turnhout? Een MDO aanvragen?
https://www.selkempen.be/multidisciplinair-overleg