Wat is een eerstelijnszone?

cirkelmodel.pngDe reorganisatie van het eerstelijnslandschap is gebaseerd op de overtuiging dat de ondersteuning van zorgaanbieders best zo dicht mogelijk bij de persoon met een zorgnood en zijn zorgteam wordt gesitueerd. Het is de eerstelijnszone dat het zwaartepunt vormt van die ondersteuning en de intersectorale en interdisciplinaire samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.         

De eerstelijnszone kan gedefinieerd worden als een geografisch afgebakend gebied dat bestaat uit één of meerdere gemeenten met een inwonersaantal tussen de 75.000 en 125.000 inwoners. In een eerstelijnszone werken lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren samen met als doel het realiseren van de best mogelijke zorg en ondersteuning. De eerstelijnszone neemt een zestiental taken op zich, waarvan er drie de kern vormen:

- Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking tussen de zorgaanbieders in zorgteams en op het niveau van de eerstelijnszone en het ondersteunen van de kringwerking van verschillende beroepsgroepen;
- Het bevorderen van de inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding, ondersteuning, ... in welzijn en gezondheid;
- Het bieden van ondersteuning bij de toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek rond geïntegreerde zorgplanning voor de persoon met een zorgnood.

Het beheersorgaan van de eerstelijnszone is de Zorgraad. De Zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines, vertegenwoordigers van onder meer woonzorgcentra, gezinszorg, diensten maatschappelijk werk en CAW, lokale besturen en een vertegenwoordiging van zorggebruikers en mantelzorgers. 

De vorming van een eerstelijnszone is een bottom-up proces. Het is aan de lokale besturen en de zorg- en welzijnsactoren om in consensus de eerstelijnszone af te bakenen en vorm te geven. Om een zicht te geven van alle partners die zich achter de eerstelijnszone en zijn missie moeten scharen, geven we hieronder een opsomming van de verplichte en optionele partners:

Verplicht
                - lokale besturen           
                - huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers
                - psychologen, eerstelijnspsychologische functie, ggz-partners actief in functie 1   
                - diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten oppashulp, lokale dienstencentra,
                  diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, centra voor algemeen welzijnswerk,
                  woonzorgcentra, huizen van het kind                      
                - erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers      

Optioneel
                - vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten, …          
                - centra voor leerlingenbegeleiding   
                - patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, buurtinitiatieven, …

Voorstellen tot de vorming van eerstelijnszones konden tot uiterlijk 1 mei 2018 worden ingediend.

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de opstart van eerstelijnszones.          
Lees de beleidsvisie van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de reorganisatie van de eerste lijn.