maandag, 22 jan 2018
U bent hier: Home
PDF Afdrukken E-mailadres

wegwijzer.jpg


            mdo.jpg

  


SEL Kempen werkt aan een nieuwe website.
 

 

 

 

 

Welkom bij SEL Kempen vzw       

 
 
 
Op 31 maart 1999 werd de vzw Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging (SIT) Arrondissement Turnhout opgericht. Deze vorm van samenwerking tussen de verschillende disciplines in de thuiszorg werd vanuit de Vlaamse regering gestimuleerd.
 
Het samenwerkingsinitiatief diende twee opdrachten te vervullen: enerzijds fungeren als overlegplatform en anderzijds de zorg- en hulpverlening rond de patiënt ondersteunen en coördineren.
 
Einde 2009 verviel de regelgeving van de SIT’s en werd de vzw omgevormd tot een Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Het uitvoeringsbesluit betreffende de SEL’s werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 19 december 2008. Het bepaalt de modaliteiten ter uitvoering van het eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.
 
Sinds 1 januari 2010 is SEL Kempen / GDT, met als werkgebied de regionale stad Turnhout, erkend door de Vlaamse overheid. Deze eerste erkenningsperiode loopt tot en met 31 december 2015.
 
Een SEL richt zich tot de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving, de zorgaanbieders en de bevolking.

 
De opdrachten en de taken van een SEL zijn de volgende:

1° het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied. Dat overzicht wordt ter beschikking gesteld, onder andere, via een website die voor iedereen toegankelijk is;

2° het actief bekendmaken van het geactualiseerde overzicht, vermeld in punt 1°, aan de kleinstedelijke afdelingen van een SEL, de zorgaanbieders, de vrijwilligersorganisaties en de verenigingen van mantelzorgers en de gebruikers binnen het werkgebied van een SEL;

3° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd;

4° het ondersteunen van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten;

5° het aanreiken en promoten van het elektronische zorgplan;

6° het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen om de zorgaanbieders, onder meer, te leren omgaan met multidisciplinaire zorgtrajecten, om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en om het gebruik van elektronische zorgplannen en andere elektronische toepassingen te ondersteunen;

7° het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan;

8° het verlenen van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren aan het agentschap van goedepraktijkvoorbeelden en van eventuele probleemsituaties;

9° het toezicht houden op de organisatie van een multidisciplinair overleg in het kader van een zorgplan door de gebruiker zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, een mantelzorger, een vrijwilliger of zorgaanbieder;

10° het faciliteren van het multidisciplinair overleg door de personen, vermeld in punt 9°, indien gewenst, toe te leiden naar een regionaal dienstencentrum of een sociale dienst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of naar een zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft aan een SEL of aan een kleinstedelijke afdeling van een SEL voor de organisatie van dit multidisciplinair overleg. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan deze toeleiding ook naar een lokaal dienstencentrum gebeuren;

11° het zelf organiseren van een multidisciplinair overleg als de organisaties, vermeld in punt 10°, nalaten dat overleg te laten plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de aanvraag tot overleg en in ieder geval binnen de termijn van een maand;

12° het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.

 
 
 
 
 
 
Secretariaat:
Het secretariaat van SEL Kempen vzw is gevestigd in de gebouwen van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel,
tel. 014 56 27 08, fax. 014 58 73 00, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag 11 januari 2018 15:53